پیشنهاد ویژه برای حامیان مالی همایش
1398-09-11
پیشنهاد ویژه برای حامیان مالی همایش

امکان ثبت نام رایگان برای حامیان مالی فراهم شد. حامیان مالی همایش بر حسب مشارکت مالی خود میتوانند ثبت نام رایگان برای شرکت کنندگان به عمل آورند.