کمیته علمی
حسین سلیمی
عضو کمیته علمی
استاد
پست الکترونیکی: hoseinsalimi [at] yahoo.com
سید جلال دهقانی فیروزآبادی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: jdehghani20 [at] yahoo.com
کمیته اجرایی
علیرضا کوهکن
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: koohkan2001 [at] gmail.com
کمیته علمی
ابراهیم متقی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: ebrahim.motaghi [at] gmail.com
جلال درخشه
استاد تمام
دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: j.dorakhshah [at] yahoo.com
رضا سیمبر
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: rezasimbar [at] hotmail.com
حسین دهشیار
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: h_daheshiar [at] yahoo.com
ارسلان قربانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: arsalangh [at] yahoo.com
محمدباقر خرمشاد
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: mb.khorramshad [at] gmail.com
ابراهیم برزگر
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: barzegar.2010 [at] yahoo.com
علی آدمی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: aliadami2002 [at] yahoo.com
امیرمحمد حاجی یوسفی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: am-yousefi [at] sbu.ac.ir
عبدالامیر نبوی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: nabavisa [at] yahoo.com
محمدحسن خانی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: mh_khani [at] yahoo.com
ابوذر گوهری مقدم
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: agohari [at] gmail.com
محمد جمشیدی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: mjamshidi [at] ut.ac.ir
فرزاد رستمی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: f.rostami161 [at] gmail.com
ماندانا تیشه یار
استادیار
داتنشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: mandana.tishehyar [at] gmail.com
محمدمهدی حاجیان
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: hajian [at] atu.ac.ir
سید یوسف قرشی
عضو کمیته علمی
دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: qorashi [at] shirazu.ac.ir