حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی
وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
وزارت امور خارجه
قطب علمی دولت و روابط بین الملل اسلامی
دفتر همکاری بین المللی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی