آخرین فرصت ارسال چکیده مقالات
1398-09-13

به اطلاع کلیه پژوهشگران میرساند،آخرین فرصت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 98/10/1 می باشد.لذا خواهشمند است تا قبل از پایان تاریخ در سایت همایش ثبتنام و چکیده مقاله خود را ارسال کنید.